ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
หางาน
dot
dot
bulletกิจกรรมประจำปี 2555
bulletกิจกรรม


การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

               วันนี้ว่าจะนอกเรื่องกฎหมายซํกวัน แล้วกลับไปดูเรื่องการติดต่อราชการกับหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า แต่ก็หนีไม่พ้นต้องมาเจอกฎระเบียบทางราชการ ซึ่งก็เป็นกฎหมายอยู่ดี ...เหมือนที่ท่านนายกสมาคมพูดจริงๆ... “กฎหมายเกี่ยวพันกับชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตาย” งั้นวันนี้เราเริ่มด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกิดกันก่อนดีกว่า

               การเกิดมันจะยากเย็นอะไรจนต้องใช้กฎหมายด้วยเหรอ? ก็ถูก จริงๆแค่ทำให้มีเด็กเกิดน่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่หรอก (แต่ช่วงก่อนหน้านั้นใช้เวลากับการย้ำคิดย้ำทำไปเป็นปีเหมือนกันนะ) แต่จุดที่การเกิดนั้นสัมพันธ์กับกฎหมายคือหลังจากที่มีเด็กเกิดมาแล้วต่างหาก

ทำไมต้องแจ้งเกิด

               ก่อนอื่นผู้เขียนขอทำความเข้าใจก่อนว่าการแจ้งเกิดนั้นไม่ได้มีผลอะไรกับการมีหรือไม่มีสภาพบุคคลแต่อย่างใด การไม่ได้แจ้งเกิดทำให้เพียงไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์เท่านั้น แต่แค่นั้นก็ทำให้เกิดความยุ่งยากตามมาสารพัดแล้ว

               การไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์มีผลยังไง? อย่างแรก พอไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ก็จะไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีสูติบัตร ทีนี้ พอเด็กโตขึ้น จะไปสมัครเข้าเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ จะไปทำงานอะไรก็ยาก สิทธิเลือกตั้งก็ไม่มี ไปไหนโดนตรวจบัตรประชาชนแล้วไม่มีให้เขาก็จะเหมาเป็นคนต่างด้าวอีก กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเข้าไปใหญ่

สถานที่รับแจ้งเกิด

               ในกรณีปกติ เมื่อมีเด็กเกิด เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาเด็กจะต้องไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่เด็กเกิด โดยในการแจ้งเกิดนั้น

1.     ในกรณีที่เด็กเกิดนอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี โดยมีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี เป็นนายทะเบียน

2.     ในกรณีที่เด็กเกิดในเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาล

3.     ในกรณีที่เด็กเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อนายทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือสำนักงานเขตสาขา

4.     ในกรณีที่เด็กสัญชาติไทยเกิดในต่างประเทศ ให้แจ้งต่อข้าราชการสถานกงศุลหรือสถานทูตไทยที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน

หลักฐานประกอบการแจ้งเกิด

            ในการแจ้งการเกิดของเด็ก จะต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

1.     สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน

2.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง หรือของบิดามารดา (ถ้ามี)

3.     หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ถ้ามี)

การแจ้งเกิดไม่จำเป็นต้องใช้ค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

สูติบัตร

            เมื่อแจ้งเกิดแล้ว นายทะเบียนจะออกเอกสารมาหนึ่งใบ คือสูติบัตร เป็นเอกสารสำคัญที่บ่งบอกถึงชาติกำเนิดของเด็ก ตลอดจนวัน เดือน ปีเกิด ใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคล และใช้เป็นหลักฐานสำหรับรับสิทธิต่างๆทางราชการ เช่นการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบสูติบัตรให้เรียบร้อยก่อน

               และเมื่อได้รับสูติบัตรมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรนำไปฝากไว้กับผู้อื่น และให้ทำการเคลือบสูติบัตรนั้นด้วยพลาสติคใสเพื่อป้องกันการย่อยสลายของเอกสารด้วย

 

 
บทความต่างๆ

สหภาพแรงงาน ภาค 1 : เริ่มต้นกับอำนาจต่อรองในมือลูกจ้าง
สหภาพแรงงาน ภาค 2: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสหภาพแรงงาน
สิทธิที่ควรรู้เกี่ยวกับการเลิกจ้าง
รู้เท่าทันการกู้ยืมเงิน
การประกันการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ: ภาค 1 การค้ำประกัน
การประกันการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ ภาค 2: การจำนำ
การประกันการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ ภาค 3 : จำนอง
รายละเอียด
สารจากนายก
การทำบัตรประจำตัวประชาชน
การแจ้งตายCopyright © 2010 All Rights Reserved.